Kerkenraad Kerkenraad
Deze pagina bestaat uit de volgende onderdelen: 
  • Kerkelijk werker
  • Kerkenraad
  • Moderamen
  • Diaconie
  • Pastoraat
  • Consulent
Even voorstellen: Kerkelijk werker
 


Dag,
Ik ben Jeltsje Elzinga-Bakker en sinds september 2013 ben ik als kerkelijk werker verbonden aan de gemeente. Ik ben voor 12 uur werkzaam op de donderdag en vrijdagmorgen.
Mijn werkzaamheden omvatten voornamelijk de pastorale zorg, voorbereiding en leiden van de bijbelcursus, toerusten van kerkenraadsleden, ondersteuning bieden waar nodig en onderhouden van contacten met een groep jonge ouders.
Daarnaast ga ik 1x per maand voor in een eredienst of een bijzondere dienst en daarom zit ik ook in de commissie Erediensten. En verder maak ik deel uit van het moderamen en de kerkenraad. Sinds september 2017 ben ik bevoegd om ook de sacramenten te bedienen, hetgeen betekent dat ik het Heilig Avondmaal mag bedienen, kinderen dopen, ambtsdragers bevestigen en een trouwdienst mag leiden. En de gemeente mag zegenen.
Van harte hoop ik ook dat we samen, van jong tot oud, in verbondenheid met de Heer elkaar tot een zegen mogen zijn.

Ik  zou het mooi vinden om ook mensen van buiten de kerk te ontmoeten. Eens een praatje of bezoekje brengen, wanneer u daar prijs op stelt. 
Misschien bent u nieuwsgierig naar wat we als kerk geloven en wat we doen. Misschien heeft u vragen, levensvragen, waar u wel eens met iemand van de kerk over zou willen praten. Misschien heeft u behoefte aan een luisterend oor of aan wat hulp ergens bij. Of gewoon even een kopje koffie drinken.

Wilt u met mij in contact komen dan kan dit via mail of telefoon.

Shaloom,
Jeltsje Elzinga

E-mail: 
050-3015490
werkdagen: donderdag en vrijdagmorgen


Kerkenraad
 
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid in de kerk en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan. Zij draagt zorg voor de wekelijkse vieringen, voor pastoraat en diaconaat, voor jeugdwerk en voor vorming en toerusting van de gemeente. Daarnaast is zij ook verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. Bij belangrijke zaken neemt de kerkenraad pas een besluit nadat de gemeente is gehoord. De kerkenraad bestaat uit de kerkelijk werker, diaken-voorzitter, ouderling-scriba, wijkouderlingen, jeugdouderling, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. Zij worden benoemd door de gemeente voor een periode van 4 jaar. De kerkenraad vindt het belangrijk dat er een goed contact is met de gemeente, daarom organiseert zij regelmatig gemeenteavonden. Zij legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeente  door middel van een jaarverslag, wat op een gemeenteavond besproken wordt. De kerkenraad vergadert 7 keer per jaar en zo nodig vaker. De kerkenraad onderhoud contact met de commissies die binnen de kerk actief zijn. De vergaderingen worden voorbereidt door het moderamen, het dagelijks bestuur. Contactgegevens
 
Moderamen
 
Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerk. Zij draagt zorg voor de agenda van de kerkenraad en zorgt dat de onderwerpen op het juiste tijdstip worden besproken en dat de kerkenraadsleden worden geïnformeerd. Zij krijgt voor bepaalde zaken mandaat om dit uit te voeren. Het moderamen bestaat uit de kerkelijk werker, diaken-voorzitter, ouderling-scriba en nog een kerkenraadslid. Contactgegevens
 
Diaconie
 
Het college van diakenen van de Gereformeerde kerk ’t Zandt – Godlinze bestaat uit 4 personen. Te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen lid. Het  college vervult haar diaconale roeping in de kerk om in algemene zin “om te zien naar hen, die geen helper hebben”. Het college van diakenen steunt onze naasten zowel dichtbij als veraf. Met middelen die de gemeente ons geeft, met collecten en giften worden allerlei projecten ondersteunt in de eigen regio, eigen land maar ook elders in de wereld. Onder giften kunnen ook worden verstaan goederen van stoffelijke aard, zoals het inzamelen van houdbare producten ten behoeve van de voedselbank in de eigen regio. Contactgegevens
 
Pastoraat
 
De wijkouderlingen dragen zorg voor het pastoraat, omzien naar elkaar. Hierin worden zij bijgestaan door wijkdames. Twee keer per jaar vergaderen de wijkouderlingen zonder de overige kerkenraadsleden. Dit wordt de smalle kerkenraad genoemd. Aan de orde zijn dan zaken aangaande het pastoraat en het organiseren van de groothuisbezoeken. Zij kiezen een onderwerp, waarover gemeenteleden met elkaar in gesprek kunnen gaan, onder leiding van een ouderling.
De jeugdouderling draagt zorg voor het jeugd- en jongerenpastoraat en heeft zitting in de jeugdraad.
Ouderlingen zien ook toe op de juiste verkondiging van het Woord. 
terug