Beheer Beheer
Deze pagina bestaat uit de volgende onderdelen:
 • College van kerkrentmeesters
 • Commissie wijk Godlinze
 • Activiteitengroep (Gereformeerde kerk)
 • Gebouwen en zaalbeheer
 • Financieel beheer (inclusief kerkbalans)
 • Kerkelijk bureau
 • Archief
 • Verwerkingsregister AVG
College van Kerkrentmeesters Gereformeerde Kerk ’t Zandt-Godlinze

Het College is onder verantwoordelijkheid de kerkenraad belast met het regelen van de “stoffelijke zaken” van de kerk en het beheer van de gebouwen. De kerk in ’t Zandt en de pastorie plus het zalencentrum Agora vormen onze gebouwen. Het College bestaat uit 5 leden, waarvan er twee zijn bevestigd als ouderling-kerkrentmeester en de boekhouder als adviserend lid deelneemt.  Bij beheer moet u denken aan  het onderhoud, het verzorgen van de contacten met de kosters, de schoonmaak en de beheerder van Agora. Het College onderhoudt contacten met het landelijke beheer van de PKN en vertegenwoordigt onze kerk bij de classis. Een belangrijke activiteit is de actie Kerkbalans voor het binnenhalen van de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB). Verder maken zij een 15-tal graven schoon die behoren aan mensen die in het verleden een legaat hebben geschonken.

Gebouwen en zaalbeheer
 
Zie contactgegevens
 
Financieel beheer
 
Taken van de boekhouder bestaan uit: het verwerken van de financiële administratie van de kerk, d.w.z. het bijhouden van de inkomsten en uitgaven.
 • Voor de inkomsten betreft het voornamelijk de ingekomen bedragen van vaste vrijwillige bijdragen. Deze worden periodiek gecontroleerd aan de hand van de kwartaaloverzichten.
 • Het verzorgen van de afdracht van de door te zenden collecten.
 • Voor wat betreft de uitgaven: het tijdig voldoen van de binnengekomen nota’s en salariëring van de kerkelijk werker, de kosters, de beheerder en het schoonmaakbedrijf.
 • Opstellen van het financieel overzicht over het afgelopen jaar en het maken van de begroting voor het komend jaar voor het jaarverslag.
 • Verzorgen van de ‘actie Kerkbalans’, in overleg met het college van rentmeesters.
 • Verzenden van de begroting en het jaaroverzicht naar de PKN.
 • Distribueren van de bestelde collectebonnen.
 • Aanvragen van de teruggave van de energiebelasting.
Kerkbalans
Voor een meerjarige toezegging van de VVB is geen notariële acte meer vereist. Deze psychologische en financiële drempel om voor meerdere jaren een toezegging te doen en daarmee fiscaal aftrekbaar te maken, is vervallen. Voor sommige van jullie misschien een extra stimulans om een meerjarige en wellicht hogere bijdrage in te vullen. Wel moet worden opgemerkt dat een “Overeenkomst Periodieke Gift” voor (minimaal) vijf jaar met de kerk moet worden gesloten. Overeenkomst periodieke gift


Kerkelijk bureau

Het Kerkelijk Bureau (KB) voert de ledenadministratie uit voor de kerk. Je kunt bij het KB terecht met vragen/info over geboorte, adoptie, doop, belijdenis, huwelijk, samenwonen, inschrijven, geregistreerd partnerschap, scheiding, uitschrijven, voorkeurslidmaatschap. (kb-tzandt@live.nl)
 
Archief
 
In het archief van onze kerk worden belangrijke gegevens over het leven van onze plaatselijke gemeente bewaard. Dit zijn agenda’s, notulen, brieven, akten, dossiers, foto’s en digitale bestanden. De documenten van 50 jaar en ouder worden bewaard bij de Groninger Archieven in Groningen. Deze stukken zijn voor een groot deel openbaar om in te zien (www.groningerarchieven.nl).

Verwerkingsregister AVG
 
Voor informatie over ons privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar ons verwerkingsregister AVG.
terug